Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „PIASKI” w Białymstoku. Zgodnie z § 24 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
7) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia zgody na podział nieruchomości gruntowej i zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej,
8) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia, przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
9) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
10) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
11) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej jako pierwszej instancji,
12) uchwalanie zmian Statutu,
13) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego lub innych związków oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
14) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
15) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
16) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.