Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „PIASKI” w Białymstoku, które zgodnie z § 72 pkt 2 Statutu Spółdzielni zostało podzielone na części. Zasady zaliczania Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza.

Do wyłącznej właściwości  Walnego Zgromadzenia  należy: (§ 75 Statutu)

 • uchwalanie kierunków w rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków Członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
 • uchwalanie zmian Statutu
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego Kub innych związków organizacji gospodarczych oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 • wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 • uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 • decydowanie o wyodrębnieniu części Spółdzielni pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz zasad gospodarki finansowej tych części,
 • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.