Własność lokali

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Białystok, dnia 5 grudnia 2017 r.

INFORMACJA
o własności lokali
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” w Białymstoku

     Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 12 oraz art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół­dzielniach miesz­ka­niowych na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spół­dzielni, któ­rym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, spół­dzielnia mieszka­niowa, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnio­ną, jest obo­wiązana zawrzeć umowę prze­niesienia własności lokalu po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

    Zgodnie z art. 12 ust. 5 i art. 1714 ust. 3 ustawy wynagrodzenie notariusza za ogół czynności  notarial­nych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 mini­mal­nego wynagro­dzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodze­niu za pracę, czyli w 2017 r. 500 zł. Ponadto występuje opłata są­dowa od wniosków wieczystoksięgowych wynosząca 460 zł, opłata za cztery wypisy aktu notarial­nego wynosząca 200 zł oraz podatek VAT. Łącznie koszty aktu notarialnego, w tym opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej dla lokalu i wpis własności wynoszą około 1.350 zł.

    Do 30 listopada 2017 r. ustanowiono odrębną własność 829 lokali, co stanowi 41,7% lokali w Spół­dzielni, w tym:

  • w nieruchomo­ści „Waszyngtona 12, 14, 14A, 14B” – 238 lokali (31,6%),
  • w nieruchomo­ści „Waszyngtona 18, 22, 22A, 24” – 274 lokale (44,6%),
  • w nieruchomo­ści „Legionowa 9, 11, 13, 15” – 271 lokali (53%),
  • w nieruchomo­ści „Skłodowskiej 12” – 43 lokale (41%),
  • w nieruchomości „Legionowa 9A” – 4 lokale użytkowe (36%).

    Wnioski w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali realizowane są na bieżąco.

    Ponadto z prawa lokatorskiego na odrębną własność, według przepisów ustawy z dnia 14 czerw-ca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zostało przekształconych 157 lokali. W Spółdziel­ni pozostało 19 lokali o statusie lokatorskim. 

    W 2017 r. ustanowiono własność 11 lokali, w tym 4 lokali z nieruchomo­ści „Wa­szyngtona 12 – 14B”, 3 lokali z nieruchomo­ści „Waszyngtona 18 – 24” i 4 lokali z nieruchomo­ści „Legionowa 9 – 15”.

    Procent lokali na odrębną własność w powyższym zestawieniu obliczony jest według liczby lokali mieszkalnych i użytkowych, bez lokali stanowiących własność Spółdzielni, a więc rzeczywi­sty udział procentowy lokali z odrębną własnością w ogólnej liczbie lokali jest mniejszy.                                                                                                                                                   

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.